Borang Permohonan Online
Kolej Teknologi Timur
- Kolej Pilihan Anda

Sila isikan ruang kosong pada Borang Permohonan di bawah dengan huruf BESAR. Pastikan anda isikan dengan betul.
BUTIR-BUTIR PERIBADI(PERSONAL PARTICULARS)
Nama Penuh*
Full Name
No. MyKad* 
MyKad No.
 cth. 800111095182 ( jangan masukkan tanda '-' )
Alamat Surat Menyurat
Correspondence Address
*
Poskod
Postcode
Bandar
City/Town
Negeri
State
Emel
E-mail

 cth. name@hotmail.com
No. Tel. Rumah
Home Phone No
No Tel. Bimbit
Handphone No
: Saya dengan ini mengaku semua maklumat yang diberi di atas adalah benar. Saya bersetuju dengan syarat yang ditetapkan pihak kolej dan sila hubungi saya untuk maklumat lanjut.